Intern reglement voor de gebruikers van de parking

Artikel 1

In dit reglement wordt de exploitant aangeduid door het woord “DE PARKING”

 

Artikel 2

De PARKING beperkt zich uitsluitend tot het verhuren van parkeerplaatsen en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid als bewaarder.

 

Artikel 3

De PARKING wijst alle verantwoordelijkheid af, voor alle gevallen van schade, ongeacht uit welke hoofde en wegens welke oorzaak, zoals met name : ongevallen, diefstal of beschadiging, zelf gedeeltelijk, die binnen zijn parkeerruimte zouden kunnen ontstaan.
De PARKING stelt er de gebruikers van in kennis dat zij verplicht zijn hun auto’s op slot te doen.

 

Artikel 4

Het is streng verboden zijn auto binnen de parking te wassen, er enigerlei werkzaamheden te verrichten en er wat dan ook achter te laten.

 

Artikel 5

Het is streng verboden om reclamefolders of andere documenten uit te hangen of te bedelen zonder voorafgaand akkoord van de verantwoordelijke van de parking, op straffe van een sanctie.

 

Artikel 6

Het gebruik van sneeuwkettingen is streng verboden. De schade veroorzaakt door het gebruik ervan zal op de overtreder verhaald worden.

 

Artikel 7

De toegang tot de parking is verboden voor aanhangwagens.

 

Artikel 8

De parking is uitgerust met een automatisch controlesysteem. De abonnee-gebruiker zal in het bezit moeten zijn van een kaart, die hem door de PARKING ter beschikking is gesteld; deze kaart zal de opening van de slagbomen bij in- en uitgang bedienen. De geplastificeerde kaarten mogen niet aan zon of warmte worden blootgesteld. Elke verlopen kaart of elke kaart waarvan misbruik is gemaakt, zal bij de controle worden ingehouden.
Elk verlies of elke beschadiging van een kaart zal onmiddellijk moeten worden gesignaleerd bij de directie van de parking. Vervanging hiervan zal geschieden tegen de in het abonnementscontract voorziene voorwaarden.
Elke abonnee die bij de in- of uitgang niet over zijn abonnementskaart zal beschikken, zal worden beschouwd als een passerende klant en verplicht zijn tot betaling van parkeergeld.

 

Artikel 9

Bij verlies van het parkeerticket door de gelegenheidsgebruiker zal deze een forfait (verloren ticket) moeten betalen tegen het tarief dat op die datum geldt.

 

Artikel 10

De gebruiker kent aan de PARKING het recht toe om zijn voertuig te doen verplaatsen indien dit noodzakelijk is voor de exploitatie van de parking en indien zijn voertuig niet op een van de hiertoe bestemde standplaatsen zou staan.
Dit geldt o.a. voor de auto’s die buiten de aangegeven standplaatsen zijn geparkeerd en de vrije doorgang belemmeren, de auto’s die op gereserveerde plaatsen staan of die meer dan twee maanden op de parking staan zonder dat men de directie van tevoren schriftelijk heeft ingelicht.

 

Artikel 11

De gebruiker zal toegang hebben tot de parking tijdens de openingsuren, behoudens afwijkende bepalingen, voorzien in het contract tussen abonnee-gebruiker en de PARKING. De PARKING behoudt zich het exclusief recht voor om de openingsuren en sluitingsuren van de parking op aanplakbiljetten vast te stellen.

 

Artikel 12

De gebruiker zal gevolg moeten geven aan de mondelinge instructies van het parkingpersoneel.

 

Artikel 13

De maximum snelheid van de voertuigen is 10 km/uur. De verkeersregels zijn van toepassing. De rijrichting en andere aanwijzingen op de parking dienen strikt in acht te worden genomen.

 

Artikel 14

De gebruiker zal zowel overdag als ‘s nachts, ongeacht de sterkte van de binnenverlichting de dimlichten van zijn auto moeten aansteken tijdens de gehele periode waarin hij in de parking rondrijdt. Voor voertuigen op LPG is de toegang tot de ondergrondse parkings verboden.

 

Artikel 15

In geval van ongeval in de parking zal de gebruiker ervoor zorgen dat zijn voertuig op geen enkele wijze het normale verkeer in de parking hindert.

 

Artikel 16

Ingeval hij moet wachten binnen de parking, zal de gebruiker onmiddellijk de motor van zijn voertuig moeten afzetten.

 

Artikel 17

De installaties van de parking zijn uitsluitend bestemd voor het parkeren van voertuigen. Alleen de personen die er hun voertuig geparkeerd hebben en de personen die hen vergezellen, hebben de toelating om de parking te betreden. Bij inbreuk op dit reglement worden de ordehandhavers ingeschakeld.

 

Artikel 18

Dit reglement is van toepassing op de gebruikers van de parking die er hun auto parkeren of er door rijden naar andere parkings.

 

Artikel 19

Het parkeren wordt beperkt tot voertuigen met een officiële nummerplaat en geldige verzekering.

 

Veiligheid

  • Laat geen waardevolle voorwerpen in uw wagen.
  • Sluit uw wagen zorgvuldig af en neem uw ticket mee.
  • Betaal aan de betaalautomaat alvorens uw wagen af te halen