Privacybeleid

1. Inleiding

Wij respecteren uw recht op privacy en doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen, overeenkomstig de vigerende wetgeving op het vlak van gegevensbescherming en meer in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 van kracht werd (Europese verordening nr. 2016/679/EU van 27 april 2016).

Hieronder geven wij in ons privacybeleid een overzicht van de inlichtingen die wij verzamelen en belichten wij de manier waarop we ze gebruiken.

Dit privacybeleid geldt voor de ondernemingen van de groep MYPARK :

 • PARKING CATHEDRALE N.V.
 • PARKING LADEUZE N.V.
 • LES PARKINGS DE L’ESPLANADE N.V.
 • IMMO CAMMERPOORTE N.V.
 • ALFA PARK N.V.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens ?

De groep MYPARK is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens waarover hij beschikt. Dit betekent dat wij de doeleinden en de middelen voor de verwerking van deze gegevens bepalen. Wij spannen ons ook in om zowel uw gesprekspartner als deze van de ter zake bevoegde controleautoriteiten te zijn.

3. Welke persoonsgegevens zamelen wij in en voor welke doeleinden worden ze verwerkt ?

Wij zamelen verschillende types gegevens in die u betreffen :

 • Identificatiegegevens (naam, voornaam, postadres en elektronisch adres, telefoonnummer, nummerplaat), worden gebruikt in het kader van het beheer van onze abonnementsproducten (MyCard, EasyCard, FidelityCard, Parkingcheques, enz…);
 • Videogegevens worden opgenomen door de bewakingscamera’s en de camera’s voor nummerplaatherkenning, om de veiligheid te verhogen en de toegang tot onze parkeergarages mogelijk te maken (in het kader van de naleving van de wet van 21 maart 2007);
 • Financiële gegevens (type betaling, rekeningnummer) worden gebruikt voor het beheer van de betalingen van onze producten en diensten.

4. Op welk(e) moment(en) worden uw persoonsgegevens ingezameld ?

 • Wanneer u onze producten en diensten gebruikt (Abonnementen, enz…);
 • Wanneer u contact met ons opneemt via het formulier van onze website;
 • Wanneer u gefilmd wordt door onze bewakingscamera’s en/of camera’s voor nummerplaatherkenning.

5. Worden uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie verwerkt ?

Nee, uw gegevens worden in geen geval buiten de Europese Unie verwerkt.

Bovendien is onze informatica-dienstverlener in België gevestigd.

6. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens en aan wie worden ze overgemaakt ?

Het personeel van de groep MYPARK heeft toegang tot uw gegevens, in het kader van de goede uitvoering van hun functies/prestaties.

Volgende toeleveranciers/onderaannemers hebben ook toegang tot uw gegevens, in verband met het gebruik van hun diensten:

 • Bedrijven die het controle- en toegangsmateriaal leveren (slagbomen/luiken, inrij- en uitrijzuilen, betaalautomaten);
 • Bedrijven die de goede uitvoering van de bankbetalingen beheren.

MYPARK zorgt ervoor dat haar onderaannemers/toeleveranciers enkel beschikken over de nodige gegevens voor de uitvoering van hun prestaties. Wij eisen ook dat deze gegevens veilig en vertrouwelijk worden verwerkt.

Uw gegevens worden echter aan geen enkele derde overgemaakt. Ze blijven onder onze verwerkingsverantwoordelijkheid.

7. Hoe lang blijven uw persoonsgegevens bewaard ?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang het contract dat ons bindt loopt, en ook gedurende de wettelijk voorgeschreven periode en elke andere bewaringstermijn die de wet oplegt.

8. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens ?

Wij nemen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen om een toereikend beschermingsniveau te garanderen. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen alle vernietiging, verlies, aantasting of onrechtmatige verspreiding, evenals tegen elke ongeoorloofde toegang tot de gegevens die worden overgemaakt, bewaard of verwerkt op een andere manier.

Wij doen er daarnaast alles aan om er op toe te zien dat uw persoonsgegevens altijd juist en up-to-date zijn.

9. Welke zijn uw rechten ?

A. Recht op toegang tot uw persoonsgegevens

U kunt ons vragen :

 • welke persoonsgegevens wij verwerken;
 • met welke doeleinden wij ze verwerken;
 • hoe lang we ze bewaren;
 • waarvoor we ze gebruiken.

B. Recht op rechtzetting

U kunt ons vragen om uw gegevens recht te zetten als u vaststelt dat ze onjuist zijn.

C. Recht op verwijdering (= recht op vergetelheid)

Het is mogelijk om uw persoonsgegevens te laten verwijderen in volgende gevallen :

 • Wij kunnen hun bewaring niet meer verantwoorden (bijvoorbeeld omdat het contract afgelopen is);
 • U beslist om uw toestemming in te trekken.

D. Recht op beperking van de verwerking

E. Recht op overdraagbaarheid

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar gebruikt en machineleesbaar formaat en om deze over te maken (of te doen overmaken) aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

F. Recht op verzet

G. Intrekking van de toestemming

U hebt het recht om uw toestemming in te trekken.

Wij hebben echter het recht om niet in te gaan op uw vraag als dit ons niet meer mogelijk maakt om onze prestaties die u betreffen, verder te zetten (bv.: u weigert dat uw nummerplaat bewaard wordt, dan krijgt u geen toegang meer tot de parkeergarage).

10. Hoe mijn rechten uitoefenen en wie aanspreken betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens ?

Om uw rechten uit te oefenen of voor elke andere vraag betreffende het privacybeleid van de groep MYPARK, kunt u terecht bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming (“Data Protection Officer”) via volgend e-mailadres : dpo@mypark.be

of per post :

MYPARK

Ter attentie van de Functionaris Gegevensbescherming

Place de Bronckart, 22

B-4000 Liège