Algemene koopvoorwaarden

1.Woord vooraf

Huidige bestelling geldt als koopovereenkomst, waarvan de aanvaarding door de leverancier van rechtswege inhoudt dat hij de bijzondere voorwaarden die op de genoemde bestelling vermeld worden, aanvaardt, evenals de Algemene Koopvoorwaarden. Deze Algemene Koopvoorwaarden gaan boven alle algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden van de leverancier die onze groep niet schriftelijk heeft aanvaard. Elke afwijking of wijziging van huidige voorwaarden is pas geldig na schriftelijk akkoord van onze groep.

In huidige Koopvoorwaarden wordt onder ‘leveringen’ verstaan het materiaal, de goederen en de diensten of aannemingen die onze groep bestelde. Onder ‘leverancier’ wordt verstaan de leverancier van materiaal, goederen of diensten, evenals zijn onderaannemers die diensten leveren en aannemingen verrichten. Onder ‘onze groep’ wordt verstaan het bedrijf waarvan de gegevens op de bestelbon staan.

 

2.Bevestiging van ontvangst van de bestelling

De leverancier verbindt er zich toe om, als basisverplichting, de kopie van de ondertekende bestelling terug te sturen binnen een termijn van 8 dagen vanaf de datum die op de bestelling staat. Na deze termijn zullen de bepalingen van de bestelling als door de leverancier aanvaard worden beschouwd.

 

3.Vertraagde levering

Er kan geen enkele levering gebeuren zonder voorafgaand akkoord van onze groep, die minstens 3 werkdagen vóór de levering telefonisch of schriftelijk op de hoogte wordt gebracht. De door onze leveranciers aanvaarde leveringsdata moeten strikt worden nageleefd. Bij vertraging met betrekking tot de gedeeltelijke of volledige leveringen, behoudt onze groep zich het recht voor om de bestellingen die niet binnen de overeengekomen termijnen werden uitgevoerd, zonder waarschuwing en zonder vergoeding te verminderen of te annuleren en de levering ervan te weigeren. Onze groep behoudt zich het recht voor om de leveringen die het voorwerp zijn van de bestelling, op kosten van de in gebreke zijnde leverancier aan te schaffen bij gelijk welke andere leverancier, onder voorbehoud van enig ander recht en enige schadevergoeding.

 

4.Ontvangst en controle van de leveringen

De leveringen zijn onderworpen aan de aanvaarding door onze groep. De ontvangst door onze groep is pas definitief na kwantitatieve en kwalitatieve controles door de gepaste dienst. Behoudens specifieke bepaling in de bestelling wordt de weigering van de geleverde benodigdheden door onze groep betekend aan de leverancier binnen een termijn van 30 werkdagen, vanaf de leveringsdatum. De weigering van de levering of de toepassing van het garantiebeding kunnen op gelijk welk moment gehanteerd worden, ook als er geen voorbehoud is door onze groep bij de ontvangst van de leveringen. Elke niet-conforme levering wordt teruggestuurd op kosten en risico’s van de leverancier. Elke levering zonder de documenten die op de bestelling en het bijhorend leveringsborderel vermeld staan, kan door onze groep geweigerd worden. De leveringen kunnen dan teruggestuurd worden op kosten en risico van de leverancier. In het geval van terugzending van de leveringen wegens niet-overeenstemming behoudt onze groep zich het recht voor om ofwel de vervanging of de aanpassing van de genoemde leveringen te vragen, onder de oorspronkelijke voorwaarden van de bestelling, of om van de aan de leverancier verschuldigde betalingen de verantwoorde kosten af te trekken, die voortvloeien uit het contractueel in overeenstemming brengen, zoals bijvoorbeeld, zonder volledig te zijn: identificatie- en markeringskosten, transport, aanpassingen binnen onze muren.

 

5.Documenten die bij de leveringen horen

De leverancier is ertoe gehouden om bij de verzending een leesbare en toegankelijke gedetailleerde leveringsbon te voegen met, naast de paklijst en de aard van de verpakking, de vermeldingen die op onze bestelbon staan, evenals het ordernummer om de identificatie en de kwantitatieve controle mogelijk te maken.
 

6.Aansprakelijkheid en garantie

De leverancier blijft aansprakelijk voor de goede uitvoering van huidige bestelling en voor alle gevolgen die er kunnen uit voortvloeien onder de voorwaarden van gemeen recht. De aanvaarding van monsters of modellen, de betaling van de facturen door onze groep, doen niets af aan deze aansprakelijkheid. Onze groep kan zich laten voorstaan op deze aansprakelijkheid, zelfs als de non-conformiteiten of de fouten aan deze controles ontsnapten en pas bleken door de indienststelling of het gebruik van de leveringen. Bijgevolg zal de leverancier de niet-conforme of gebrekkige leveringen terugbetalen of vervangen, evenals de kosten voor de terugzending of de eventuele sortering. Daarnaast zal de leverancier onze groep vergoeden voor alle lichamelijke, materiële of immateriële schade die het gevolg zou zijn van de gebreken of van de non-conformiteiten. De leverancier moet zich te dien einde verzekeren. De leverancier vrijwaart onze groep tegen aanspraken die derden op gelijk welke plaats op haar zouden kunnen maken met betrekking tot de leveringen, op basis van patenten, licenties, fabrieksmerken of modellen. Behoudens bijzonder akkoord dat bepaald is in de bestelling of contractueel overeengekomen is, loopt de garantie betreffende het product vanaf de dag van de definitieve oplevering. Wanneer de garantie toegepast wordt, verbindt de leverancier er zich toe om de gebrekkige goederen of uitrusting onmiddellijk te vervangen en onze groep te vergoeden voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ze zou geleden hebben als gevolg van de gebreken. Wanneer de leverancier in gebreke blijft, behoudt onze groep zich het recht voor om de herstellingen op kosten van de leverancier uit te voeren. Bij vervanging van stukken of uitrusting geldt voor de vervangen stukken en uitrusting een zelfde waarborgtermijn. De terugbetaling van de prijs zal, zo onze groep erom verzoekt, in de plaats komen van de vervanging van de gebrekkige uitrusting of goederen.

 

7.Facturen

De facturen moeten na levering van de bestellingen toekomen op het adres van de vestiging van waar de bestelling uitgaat en moeten het bestelnummer van onze groep dragen, evenals het nummer van de leveringsbon van de leverancier. Onze groep behoudt zich de mogelijkheid voor om elke factuur terug te sturen waarop deze vermeldingen ontbreken. Voor elke betwisting van de gefactureerde prijzen en/of de leveringen zal een creditnota worden opgemaakt. Elke bijzondere vermelding op de factuur die tegenstrijdig is met de contractuele bepalingen van de bestelling en met de algemene voorwaarden heeft geen effect.

 

8.Betalingsvoorwaarden

Behoudens bijzondere voorwaarden die op de bestelbon vermeld worden, zijn de facturen betaalbaar op 60 (zestig) dagen einde maand. Er kan geen enkele betaling gebeuren als:

  • De leverancier het bewijs van ontvangst van de bestelling niet terugstuurde;
  • De levering niet werd uitgevoerd onder conforme voorwaarden, met inbegrip van de documentatie en de certificaten die bij het materiaal horen.

 

9.Opzegging

One groep behoudt zich het recht voor om de bestelling deels of volledig op te zeggen, zonder vergoeding voor de leverancier, als deze laatste zich in staking van betaling bevindt of als zijn kredietwaardigheid twijfelachtig is. Worden onder meer als voldoende bewijs van deze situatie beschouwd, het protest van een aanvaarde wissel of de aanvraag van een gerechtelijk of minnelijk akkoord.

 

10.Rechtsgebied – Toepasselijk recht

Elk geschil dat zich kan voordoen ter gelegenheid van de uitvoering van huidige bestelling valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement van Luik, die uitspraak doen volgens de Belgische wet, zelfs bij oproeping in vrijwaring of pluraliteit van de verweerders.

Als de leverancier een buitenlander is, worden alle geschillen die voortvloeien uit de bestelling, definitief beslecht volgens het verzoenings- en arbitragereglement van de Internationale Kamer van Koophandel, door één of meer overeenkomstig dat reglement benoemde arbiters. Het Belgisch recht is van toepassing en de arbitrage zal plaatsvinden in Brussel.